Да работим заедно! / Let’s work together!

Да работим заедно!

 • криптиран достъп – защитен въз основа на потребител и уникална парола;
 • множество потребителски профили;
 • история на винетките и платежни документи;
 • множество ро-винетни команди; издаване на множество фактури въз основа на таблицата с поръчки, импортирана в приложението;
 • незабавно потвърждение по електронна поща;
 • сигурно приложение за онлайн поръчки, съвместимо с всички основни уеб браузъри;
 • данъчната фактура за покупка се генерира автоматично или на предварително установени интервали;
 • автоматични известия по електронна поща при изтичане на срока на валидност на ро-винетките с повече от 30 дни;
 • непрекъснат достъп и наличност;
 • напълно безплатни услуги, без допълнителни такси.

LET’S WORK TOGETHER!

 • encrypted access – secured based on user and unique password;
 • multiple user profiles;
 • vignette history and payment documents;
 • multiple ro-vignette commands; issuing multiple invoices based on the order table imported into the application;
 • instant confirmation by email;
 • secure online ordering application compatible with all major web browsers;
 • the purchase tax invoice is generated automatically or at pre-established intervals;
 • automatic alerts by email when ro-vignettes with a validity of more than 30 days expire;
 • non-stop access and availability;
 • completely free services, without surcharges.

Related Post

KOHTAKT / CONTACTKOHTAKT / CONTACT

Нашата компания е оторизиран дистрибутор на ро-винетки на Националната компания за управление на пътната инфраструктура на Румъния (C.N.A.I.R. S.A.).За да си сътрудничим при продажбата на ро-винетки – пътни такси в